انضباط کودک

آموزش نظم به کودکان شاید مشکل و زمانبر به نظر برسد، اما با صبر و کوشش می توان آموزش را از راه صحیح به نتیجه رساند.