نیاز کودکان

تهیه خوراک، پوشاک و مراقبت از فرزندان از وظایف اصلی والدین به شمار می رود. علاوه بر این موارد، نیازهای روحی کودکان نیز بسیار حائز اهمیت است.