ایمنی و کمک های اولیه

کودکان ممکن است در شرایطی قرار گیرند که نیاز به کمک های اولیه داشته باشند. دستورالعمل هایی وجود دارد که همه والدین باید برای نجات فرزندان شان بدانند.

خانه کودک و مادر سلامت کودک ایمنی و کمک های اولیه

آخرین مطالب