اعتیاد

وابستگی به الکل و مواد مخدر از بیماری های شایع و رایج است. اعتیاد، بیماری دشواری است که عوارض جسمی و روانی دارد. عوارض ناشی از اعتیاد، تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می شود و موجب رکود اجتماعی خواهد شد.