داروها

می دانیم که هدف از تجویز داروها، پیشگیری، کنترل و درمان بیماری ها است. داروها به روش های مختلفی عمل می کنند، برخی می توانند با کشتن میکروب های مهاجم مانند باکتری ها و ویروس ها، بیماری را درمان کنند و برخی دیگر می توانند با کنترل بیماری از انتشار آن در سایر قسمت های بدن جلوگیری کنند.

داروها

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
امید تازه برای درمان ویروس کرونا با استفاده از دار

#ویروس کرونا

داروها

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
1
واکسن ویروس کرونای جدید با سرعت بی‌سابقه‌ای تولید

#ویروس کرونا

داروها

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
0
واکسن واریسلا (آبله مرغان)

#آبله مرغان

داروها

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
0
واکسن MMRV (سرخک، سرخچه و اوریون و واریسلا)

#واکسن

داروها

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
واکسن پنوموکوک پلی ساکارید

#واکسن

آخرین مطالب

داروها

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
امید تازه برای درمان ویروس کرونا با استفاده از دار

#ویروس کرونا

داروها

تخمین زمان مطالعه

2 دقیقه
0
1
واکسن ویروس کرونای جدید با سرعت بی‌سابقه‌ای تولید

#ویروس کرونا

داروها

تخمین زمان مطالعه

6 دقیقه
0
0
واکسن واریسلا (آبله مرغان)

#آبله مرغان

داروها

تخمین زمان مطالعه

7 دقیقه
0
0
واکسن MMRV (سرخک، سرخچه و اوریون و واریسلا)

#واکسن

داروها

تخمین زمان مطالعه

4 دقیقه
0
0
واکسن پنوموکوک پلی ساکارید

#واکسن