انعطاف پذیری

به دامنه حرکات مفاصل انعطاف پذیری می گویند. انجام تمرینات جسمی برای افزایش انعطاف پذیری بدن مهم است، زیرا بدن منعطف از بروز بسیاری از آسیب ها جلوگیری می کند.

آخرین مطالب