مدیریت وزن

مدیریت وزن به مجموعه ای از شیوه ها و رفتارها اشاره دارد که برای حفظ وزن فرد در سطح سالم ضروری است. روش های مدیریت وزن شامل رعایت رژیم غذایی سالم و افزایش سطح فعالیت های بدنی است.