معنویت

معنویت مفهوم گسترده ای است که شامل بسیاری از دیدگاه ها می شود. به طور کلی معنویت احساس ارتباط با یک نیروی بزرگتر از خود است که انسان را به سمت جستجوی معنا می کشاند.

آخرین مطالب