افسردگی

افسردگی نوعی اختلال خلقی است که باعث احساس مداوم غم، اندوه و از دست دادن علاقه و اشتیاق می شود. افسردگی یک مشکل گذرا نیست، بلکه مسئله ای مداوم است و باید به سرعت درمان شود.