احساسات

احساسات می تواند نقش مهمی در نحوه تفکر و رفتار ما داشته باشد. احساسات شامل احساسات مثبت مثل شادی و عشق و احساسات منفی مانند خشم و عصبانیت می شود.

آخرین مطالب