روان درمانی

روان درمانی به شیوه ای گفته می شود که در آن فرد مبتلا به بیماری های روحی و عاطفی با یک درمانگر مشورت می کند. درمانگر نیز تلاش می کند تا توانایی های بیمار را بهبود بخشد.