روانشناسی رفتاری

روانشناسی رفتاری بررسی ارتباط بین ذهن و رفتار است. دانشمندان در تلاش هستند تا با استفاده از الگوهای رفتاری انسان، با ذهن بیشتر آشنا شوند.