روانشناسی زیست شناختی

بسیاری از روان شناسان نوین، منشا روان شناسی را به زیست شناسی ربط داده اند، در واقع روان شناسی را صرفا شاخه ای از زیست شناسی می دانند، نه رشته ای مستقل. روانشناسی زیست شناختی به رابطه بین زیست شناسی و روان شناسی می پردازد.

خانه روانشناسی تئوری های روانشناسی روانشناسی زیست شناختی