روانشناسی شخصیتی

روانشناسی شخصیت به ابعاد مختلف شخصیت، جنبه های ادراكی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد و چگونگی سازگاری فرد با محیط می پردازد.