روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی یکی از شاخه‌های دانش روانشناسی است که به بررسی رفتارهای اجتماعی مردم می‌پردازد.