مطالب مربوط به برچسب استرس

تنش و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل تنش نامیده می‌شود. استرس یک فشار روانی و احساسی بیش از حد تحمل فرد است. در واقع استرس زمانی ایجاد می‌شود که ما نتوانیم با فشارهای کوچک کنار بیاییم.