مطالب مربوط به برچسب بیماری های مغزی

هنگامی که مغز شما آسیب دیده است، می‌تواند بر روی بسیاری از عملکردهای بدن، از جمله حافظه و حتی شخصیت شما تأثیر بگذارد. بیماری های مغزی شامل هر گونه شرایط یا معلولیتی است که بر مغز شما تأثیر می‌گذارد.