داروهای گیاهی

هزاران سال است که گیاهان دارویی توسط طبیبان، از فرهنگ های گوناگون برای پیشگیری و درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد. توانایی های بهبودی و ترمیمی انواع مختلف گیاهان دارویی بسیار شناخته شده است.

خانه طب سنتی داروهای گیاهی