دمنوش

دمنوشهاي گياهي فراوردههاي حاصل از دم كردن برخي گياهان دارويي هستند كه عطر، طعم و خواص حسي مطلوبي دارند. امروزه تمايل مصرفكنندگان به دمنوشهاي گياهي به صورت روزافزوني در حال افزايش است.

آخرین مطالب