غذای پرندگان

پرندگان به دلیل فعالیت زیاد و بالا بودن دمای بدن به انرژی بیشتری نسبت به سایر جانوران احتیاج دارند. این حیوانات بدون غذا، مدت کوتاهی زنده می مانند.

خانه دامپزشکی تغذیه غذای پرندگان

آخرین مطالب