غذای گربه

غذای گربه در سنین مختلف، متفاوت است. گربه ها نسبت به سگ ها به غذا، انرژی و پروتئین بیشتری نیاز دارند. بنابراین توجه به برنامه غذایی گربه بسیار مهم است.