غذای سگ

انتخاب و تصمیمات مختلفی درباره تغذیه برای صاحبان سگ وجود دارد. غذای سگ باید حاوی انواع مواد مغذی و ویتامین ها باشد.