سلامتی روزمره

سلامت کودک، سلامت جسمی، روحی و اجتماعی آن ها را شامل می شود. کودکان به علت شرایط بدنی ویژه نسبت به بیماری ها و عوامل محیطی آسیب پذیری بیشتری دارند، بنابراین مراقبت از سلامت آن ها مسئله مهمی است.

آخرین مطالب