کمک‌های اولیه

کمک های اولیه شامل اقداماتی است که در هنگام وقوع حوادث برای جلوگیری از مرگ و صدمات بعدی قبل از رسیدن افراد حرفه ای و انتقال بیمار به مراکز درمانی انجام می شود.

آخرین مطالب