سلامت جنسی

سلامت جنسی، وضعیت بهزیستی جسمی، روحی و اجتماعی مرتبط با مسائل جنسی است. این امر نیازمند برخورد مثبت و احترام آمیز نسبت به روابط جنسی و همچنین وجود ایمنی جنسی، عاری از اجبار، تبعیض و خشونت است.

خانه سلامتی سلامت جنسی