روانشناختی

مطالعه روانشناختی به ما امکان می دهد که چگونگی سازش با مسائل و مشکلات زندگی را راگرفته و با آن به طور منطقی برخورد نمائیم. با توجه به این که علم روانشناختی در تمامی زندگی اثر می گذارد شایسته است حتی کسانی که در پی کسب تخص در این رشته از علم نیستند، آگاهی کلی و مختصر از واقعیت های بنیادی آن داشته باشند

آخرین مطالب